درباره نشریه

فصلنامه علمی- تخصصی مطالعات عراق به مطالعه تخصصی در حوزه‌های تاریخ، سیاست، جغرافیای سیاسی، اقتصاد، انرژی، فرهنگ، اجتماع، حقوق و قانون اساسی، مذهب، قومیت و سایر زمینه‌های مطالعاتی مربوط به کشور عراق می‌پردازد.

عنوان نشریه: مطالعات عراق

نوع نشریه: فصلنامه

رتبه علمی: علمی ـ تخصصی

زبان: انگلیسی، عربی و فارسی

صاحب امتیاز:  دانشگاه ایلام

شاپا چاپی: 

شاپا الکترونیکی:

مدیر مسئول: دکتر محمدعلی اکبری

سردبیر: دکتر سیاوش یاری

مدیر داخلی:  ؟

کارشناس فصلنامه: ؟

آدرس: ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، صندوق پستی 516-69315

تلفن

نمابر

پست الکترونیک: