اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد علی‌اکبری

آموزش زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

www.ilam.ac.ir/page/?ihwfshshk-
maliakbariilam.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیاوش یاری

تاریخ گروه علوم اجتماعی و تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

siavash839gmail.com
084-59241576600