فرایند پذیرش مقالات

فرایند ارسال و پذیرش مقالات:

نشریه از دریافت مقاله­های پژوهشی معتبری که حاوی مطالب و نکات علمی جدید و غیر اقتباسی باشد استقبال می کند.

شرایط عمومی:

1ـ اعضای هیأت علمی دانشگاهها، دانش آموختگان دورة دکتری و دانشجویان دورۀ دکتری ـبا تأییدیة استاد راهنما مبنی برعلمی بودن مقالة برگرفته از رساله ـ و دانش آموختگان کارشناسی ارشد می‌توانند پس از ثبت نام اولیه در سامانه نشریه مقاله های خود را به این مجله بفرستند.

2ـ مقاله به دور از انتحال (Plagiarism) وحاصل پژوهش نویسنده باشد و به افزودن دانش یا حل مسأله‌ای یاری رساند.

3ـ مسئولیت صحت و اعتبار علمی مقالات برعهده نویسندگان است.

4ـ حق انتشار مقاله، پس از پذیرش، برای نشریه محفوظ است و نویسنده مجاز به انتشار آن در دیگر نشریه­های داخلی و خارجی نیست. همچنین فقط مقاله­هایی در مجله چاپ می­شود که  پیشتر در جای دیگری منتشر نشده باشد؛ نشریه در پذیرش، رد، اصلاح، و ویرایش  مقاله­های دریافتی مخیر است.

5ـ نویسنده/ نویسندگان محترم، متن الکترونیک مقاله را، همراه با درخواست انتشار و مشخصات ذیل، به نشانی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ارسال کنند:

6ـ نام و نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛

7ـ میزان تحصیلات، مرتبة علمی، گروه آموزشی، نام دانشکده، دانشگاه، و شهر محل دانشگاه نویسنده/

  نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛

8ـ معرفی نویسندة مسؤول در صورت تعدد نویسندگان؛

9ـ درج رایانامۀ نویسنده/ نویسندگان؛

10ـ نشانی، شمارۀ پستی، و شمارة تلفن­های همراه، منزل و محل کار نویسندة مسؤول.

 

 

11ـ مقاله باید به صورت الکترونیکی و با فرمت word پس از ثبت نام در سامانة مجله مطالعات عراق از طریق سامانه بارگذاری شود.

12ـ آدرس سامانه: ؟؟؟؟؟

13ـ مدت زمان داوری به صورت میانگین 4 ماه است.

14ـ داوری مقالات در نشریه «مطالعات عراق» به روش ارزیابی همتا - دو سویه ناشناس است (هویت نویسنده مقاله و داور برای دو طرف مشخص نیست).

15ـ داوران موظفند در مدت زمان مشخص شده و براساس سیاست‌ها و دستورالعمل نشریه «مطالعات عراق» نتیجه ارزیابی را اعلام نمایند.

16ـ هر مقاله حداقل توسط دو داور متخصص در حوزه موضوعی مربوطه، مورد ارزیابی قرار می گیرد.

17ـ پذیرش علمی مقاله پس از تأیید داوران به آگاهی نویسنده خواهدرسید.

18ـ چاپ مقاله منوط به تأیید هیأت تحریریه مجلة مطالعات عراق است.