اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمد علی‌اکبری

آموزش زبان انگلیسی استاد گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

www.ilam.ac.ir/page/?ihwfshshk-
maliakbariilam.ac.ir

سردبیر

دکتر سیاوش یاری

تاریخ دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

profile.ilam.ac.ir/s.yari/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/siavash-yari
siavash839gmail.com
084-59241576600

مدیر داخلی

دکتر سیدمحمد طاهری‌مقدم

تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی استادیار گروه آموزشی تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

profile.ilam.ac.ir/m.taherimoghadam/%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85/siedmohamad-taherimoghadam
m.taherimoghadamilam.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر سیداحمدرضا خضری

تاریخ استاد گروه آموزشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

rtis2.ut.ac.ir/cv/akhezri
akhezriut.ac.ir

دکتر محسن رحمتی

تاریخ ایران بعد از اسلام استاد گروه آموزشی تاریخ و باستان شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

lu.ac.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=938&mid=235
rahmati.molu.ac.ir
0663120647 (1409)
0000-0002-0533-534X

دکتر عباس احمدوند

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار گروه تاریخ و تمدن اسلامی، دانشکده الهیات و ادیان ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=388022
a_ahmadvandsbu.ac.ir
021-29905679

دکتر محمد علی‌اکبری

آموزش زبان انگلیسی استاد گروه زبان انگلیسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

www.ilam.ac.ir/page/?ihwfshshk-
maliakbariilam.ac.ir

دکتر یارمحمد قاسمی

جامعه‌شناسی فرهنگی استاد گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

ya_ghasemi2004yahoo.com

دکتر سهراب مروتی

علوم قرآن و حدیث استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

sohrab_morovatiyahoo.com

دکتر داوود سلمان خلف حمد الزبیدی

التخصص العام:التاریخ؛الدقیق:التاریخ الاسلام استاد گروه تاریخ، دانشکده علوم انسانی ابن رشد، دانشگاه بغداد، بغداد، عراق.
(جامعة بغداد، کلیة التربیة ابن رشد للعلوم الانسانیة/قسم التاریخ)

scholar.google.com/citations?user=nOu2oXQAAAAJ&hl=en
javadalibeygiyahoo.com

دکتر حیدر تقی فضیل العلاق

اصول دین و تفکر اسلامی استاد گروه اصول دین و تفکر اسلامی، دانشگاه الواسط، واسط، عراق.

j.alibeygigmail.com

دکتر محمد حسین عبدالله عبدالحسن المهداوی

زبان و ادبیات عرب استاد گروه زبان و ادبیات عربی، دانشکده زبان‌ها، دانشگاه الکربلا، البغداد، العراق.

alibigyyahoo.com

دکتر کمرالزمان بن یوسف

استاد گروه مطالعات خاورمیانه جدید، دانشکده تمدن اسلامی، دانشگاه تکنولوژی مالزی، کوالالامپور، مالزی

www.utm.my/directory/staff/y.kamaruzaman
y.kamaruzamanutm.my
0060-5557654

دکتر سیاوش یاری

تاریخ دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

profile.ilam.ac.ir/s.yari/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C/siavash-yari
siavash839gmail.com
084-59241576600

دکتر پرویز باقری

حقوق خصوصی گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

profile.ilam.ac.ir/p.bagheri/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1%DB%8C/parviz-bagheri
pb0873yahoo.com
00989183414064