شماره‌های پیشین نشریه

 

فصلنامه بین‌المللی مطالعات عراق


 

عنوان نشریه: فصلنامة بین‌المللی مطالعات عراق 

صاحب امتیاز: دانشگاه ایلام 

 عنوان انگلیسی نشریه: Journal of Iraqi Studies International

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی  

درجه علمی: داخلی 

نوع داوری: دو سو ناشناس 

میانگین زمان داوری: 4 ماه

درصد پذیرش :                  

دوره انتشار: فصلنامه 

زبان نشریه:  فارسی و انگلیسی             

نوع انتشار: الکترونیکی  

نوع دسترسی : رایگان (تمام متن) 

شاپا الکترونیکی:  

تلفن:    08459241600 

دورنگار:   

آدرس اینترنتی:  http://ism.ilam.ac.ir/ 

هزینه بررسی و انتشار: