اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

       دو فصلنامة مطالعات عراق دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه ایلام، نشریه‌ای علمی است. این نشریه مقالاتی تألیفی در حوزه‌های تاریخ، سیاست، جغرافیا، اقتصاد، انرژی، فرهنگ، اجتماع، حقوق و قانون اساسی، مذهب، قومیت و سایر زمینه‌های مطالعاتی مربوط به کشور عراق منتشر می‌سازد.

شناخت علمی و تخصصی از ویژگی‌های تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و... سایر کشورها می تواند در تعیین استراتژی دولت‌ها بسیار موثر باشد. در واقع، این اولین نشریه‌ای است که در ایران با هدف خاص تحقیقاتی در رابطه با کشور عراق منتشر می‌شود. ضرورت وجود چنین نشریه‌ای  از نقطه نظر تخصصی منطقی می‌نماید. زیرا عراق یکی از مهمترین کشورهای همسایه ایران است و شناخت دقیق و تخصصی ابعاد گوناگون این محیط یک وظیفه علمی و ملی می باشد. کشور عراق با ویژگی‌های مشترک فراوان و طولانی‌ترین مرز با ایران، حوزه پژوهشی بسیار با اهمیتی است که می‌توان با انجام تحقیقات گسترده و نشر نتایج تحقیقات زمینه های شناخت دقیق از این کشور و به تبع آن بهره‌گیری از این نتایج در راستای سیاستگذاری‌های کلان را فراهم نمود.