درباره نشریه

فصلنامه علمی مطالعات عراق به مطالعه تخصصی در حوزه‌های تاریخ، سیاست، جغرافیا، اقتصاد، انرژی، فرهنگ، اجتماع، حقوق و قانون اساسی، مذهب، قومیت و سایر زمینه‌های مطالعاتی مربوط به کشور عراق می‌پردازد.

عنوان نشریه: فصلنامه بین المللی مطالعات عراق

نوع نشریه: فصلنامه

رتبه علمی: علمی 

زبان: انگلیسی، عربی و فارسی

صاحب امتیاز:  دانشگاه ایلام

شاپا چاپی: 

شاپا الکترونیکی:

مدیر مسئول: دکتر محمدعلی اکبری

سردبیر: دکتر سیاوش یاری

مدیر داخلی: دکتر مسلم سلیمانی یان

کارشناس فصلنامه: دکتر جواد علی‌بیگی

آدرس: ایلام، بلوار پژوهش، دانشگاه ایلام، صندوق پستی 516-69315

تلفن

نمابر

پست الکترونیک: ism@ilam.ac.ir